Horizon Packs Pvt. Ltd.
Plot No. 40-49, Epip-II,
Village Thana,
Solan Dist.
Baddi – 173 205
Himachal Pradesh
Horizon Packs Pvt. Ltd.
Khasra No:69,70g,72.
Village Jafarpur,
Tehsil-Rudrapur,
Udham Singh Nagar Dist.
Jafarpur - 263153
Uttarakhand
Securipax packaging pvt. Ltd.
Khasra 58, Madhovpur-Hazratpur
Haridwar Dist.
Roorkee - 247667
Uttarakhand